كتاب CCNA Voice با كد بين المللي 604-641 جهت طي كردن آزمون Icomm8.0 در قالب نسخه انگليسي و با تمركز بر زيرساخت Unified Voice آماده شده است.
فصول مهم كتاب عبارتند از 2 و5و6و7و9و10و11و12...18 مي باشد.فصول 1و3و4و8 نيز بعنوان پيش نيازهاي فصول مهم كتاب مي باشند.
تمام مفاهيم و ابزارهاي Unified Voice بر روي روترهاي ISR قابل پياده سازي است. ISR G2 توسط سيسكو توصيه مي شود وليكن ISR G1 نيز مي تواند استفاده شود.

ISR چيست؟
نوعي روتر است كه غير از وظايف اصلي ( مسيريابي ) سرويسهاي ديگري مانند سرويس VPN، NAT، Voice Wateway، ACL و ...را دارد.
ISR G2 مي تواند قابليتهايي مانند conference call، Automatic و Redirestion داشته باشند.

ISR G1 : 1800, 2800, 3800
ISR G2 : 1900, 2900, 3900

چهار عنصر جهت راه اندازي Voice در شبكه سيسكو به شرح زير مي باشد :
CME : Cisco Unified Communication Manager Express
CUCM : Cisco Unified Communication Manager
CUP : Cisco Unified presence
CUC : Cisco Unified Connection
 
( كار DSP تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال و بالعكس مي باشد. )

CME : يك روتر كه به كمك IOS و تنظيمات روي آن تبديل به ابزاري جهت كنترل IPphone ها و اتصال به Trunk شبكه PSTN شده است.
هر CME مي تواند تا حدود نهايتاً 450 عدد IPphone را ساپورت كند. البته تعداد Phone به نوع Platform روتر بستگي دارد.
CME در سازمانهاي كوچك و متوسط كاربرد دارد.
CME8.0 بر روي پلتفرم ISR G2 قابل پياده سازي است.
شش ويژگي كليدي CME عبارتند از :

1)call Processing & Control
2) CLI & GUI
3) Local Directory Srvice يك ديتابيس را بصورت Locally روي روتر درست مي كند.
4) CTI مي توانند به سروري مانند Microsoft Exchange  وصل شده و Voice Mail راه بيندازد.
5) Trunking
6) قابليت اتصال به CUE جهت راه اندازي Voice Mail

در حقيقت CUE بصورت 1) كارت ISM و 2) ماژول SM مي باشد.

CUE AIMCUE NM
توضيح ويژگيهاي كليدي CME :
 
1) Call Processing & Control
    CME وظيفه پردازش تماس مانند دريافت سيگنال offhook، سيگنال بوق زنگ، ارسال بوق اشغال و يا onhook را برعهده دارد.
2) CLI & GUI :
    مي توان روتر CME را از طريق خط فرمان يا محيط گرافيكي مديريت كرد.
3) Local Directory Service :
    امكان ساخت يك بانك اطلاعاتي كوچك روي روتر جهت مديريت كاربران وجود دارد.
4) CTI : Compoter Technology Integration
    مثال اين ويژگي Microsoft Exchange Faxserver
5) Trunking :
    روتر CME را مي توان به زيرساختهاي Voip بزرگتر متصل كرد.
6) قابليت اتصال CME به CUE جهت راه اندازي Voice Mail :
    روتر CME مي تواند به كمك CUE ايجاد زيرساخت Voice Mail نمايد.
        در اين حالت CUE به دو صورت 1) كارت CUE-ISM كه نام قديمي  آن CUE-AIM مي باشد  بر روي روتر CME سوار مي شود كه يك فلش در داخل كارت CUE-ISM قرار مي گيرد. 2) ماژول CUE-SM كه نام قديمي آن CUE-NM مي باشد  و داراي هارد ديسك مي باشد ير روي روتر CME قرار مي گيرد.

ادامه دارد.....